การวางแผนทางการเงิน บันได 5 ขั้นสู่ความมั่งคั่ง

shutterstock_269027528การวางแผนทางการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิต เพราะการวางแผนทางการเงินที่ดีจะทำให้ฐานะทางการเงินมั่นคงในอนาคต อีกทั้งยังมีเงินเก็บสำหรับลงทุนเพื่อต่อยอดความมั่นคงทางการเงินอีกด้วย การวางแผนทางการเงินจะช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง ซึ่งวิธีการวางแผนทางการเงินมีขั้นตอนดังนี้

1.ตรวจสอบพฤติกรรมตนเอง

การตรวจสอบพฤติกรรมของตนเองจะทำให้เจ้าของเงินสามารถประเมินการใช้จ่ายได้อย่างแม่นยำและสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างถูกต้อง เปรียบได้กับการตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน การสำรวจตนเองทำได้โดยการบันทึกรายละเอียดของหนี้สิน รายได้ และสินทรัพย์ทั้งหมดที่มี

โดยวิธีคิดงบดุลของแต่ละบุคคลทำได้โดย

สินทรัพย์- หนี้สิน= ความมั่งคั่งสุทธิของแต่ละบุคคล

ในส่วนของงบรายได้ค่าใช้จ่าย แต่ละบุคคล สามารถคิดได้จาก

รายได้-รายจ่าย = เงินคงเหลือ

การสำรวจฐานะทางการเงินของตนเองจะทำให้บุคคลนั้นทราบดีว่าตนมีภาระทางการเงินมากน้อยเพียงใด หรือมีหนี้สินมากน้อยเพียงใด หากมีหนี้สินควรจัดการกับหนี้สินให้เรียบร้อยก่อนวางแผนและกำหนดเป้าหมายทางการเงิน

2.วางแผน และกำหนดเป้าหมาย

การกำหนดเป้าหมายมีทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยยกตัวอย่างระยะสั้น ได้แก่ สามารถปลดหนี้กู้ยืมเรียนได้ หรือเก็บเงินท่องเที่ยวในต่างจังหวัดได้ สำหรับการกำหนดเป้าหมายระยะกลางคือการออมเงินสำหรับอนาคตภายในเวลา 5 ปี ยกตัวอย่างเช่น ออมเงินเพื่อดาวน์รถยนต์ หรือดาวน์บ้าน เป็นต้น ส่วนการออมเงินระยะยาวอาจมีระยะเวลามากกว่า 20 ปี ยกตัวอย่างเช่น การออมเงินเพื่อเกษียณ ออมเงินเพื่อใช้จ่ายยามสูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ควรกำหนดความสำคัญของการออมเงินในแต่ละเป้าหมาย เพื่อให้จำนวนเงินที่ได้ครบตามต้องการตามระยะเวลาที่กำหนด

3.จัดทำแผนการเงินจัดสัดส่วนการใช้เงิน

การจัดสัดส่วนเงินทำได้โดยแบ่งเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายนั้นต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น สำหรับเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายควรนำมาออม และลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนดังที่วางแผนไว้

4.ปฏิบัติตามแผน

สิ่งสำคัญช่วยให้บรรลุแผนการเงินได้ดีที่สุดคือความตั้งใจ และมีวินัยกับตนเอง ควรสร้างนิสัยการออมนับตั้งแต่วันแรกหลังที่จัดทำแผนทางการเงินสำเร็จ หากมีวินัยในการออมเงินเพื่อลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นก็เปรียบได้กับมีบันไดแห่งความสำเร็จทอดอยู่เบื้องหน้า

5.พัฒนาแผนการเงินให้ดีอยู่เสมอ

หากปฏิบัติตามแผนทางการเงินที่วางไว้แล้วผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควรปรับปรุงและพัฒนาแผนทางการเงินให้นำไปใช้ได้ผลจริง โดยตรวจสอบจำนวนเงินหลังจากทำตามแผนการเงินว่ามีเงินออมตามที่วางแผนไว้หรือไม่ การลงทุนได้ผลตอบแทนตามแผนที่วางไว้หรือไม่ นอกจากนี้สิ่งที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งคือแผนทางการเงินที่จัดทำขึ้นเกิดปัญหาใด ๆ ตามมาหรือไม่ ซึ่งการพัฒนาแผนทางการเงินอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

หากสามารถปฏิบัติตามแผนทางการเงินตั้งแต่ลำดับแรกจนถึงลำดับสุดท้ายได้โดยวางแผนให้เหมาะสมกับตนเองที่สุด จะทำให้ฐานะทางการเงินดีขึ้นและมันจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับคุณ