ตราสารหนี้กับความเสี่ยงที่น้อยกว่า

การลงทุนกับความเสี่ยงเป็นของที่มาคู่กันอยู่แล้ว หากคุณต้องการที่จะเป็นนักลงทุน คุณก็ต้องพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยง ยิ่งลงทุนมากความเสียงยิ่งมีมาก ลงทุนน้อยความเสี่ยงก็น้อยตามไปด้วย แต่หากคุณไม่ค่อยชอบความเสี่ยงหรือชอบความเสี่ยงน้อย ๆ คุณควรลงทุนใน “ตราสารหนี้”

ตราสารหนี้ ถือเป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งที่บุคคลฝ่ายหนึ่งได้ออกขึ้นมาเพื่อผูกมัดตัวเองเป็นลูกหนี้ หรือผู้กู้ โดยจะรวบรวมเงินที่ได้จากผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้ เพื่อนำไปใช้จ่ายลงทุนในกิจการต่าง ๆ หรือเพื่อเป็นไปในการควบคุมระบบเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยจะจ่ายผลตอบแทนให้กับเจ้าหนี้ในรูปแบบ ดอกเบี้ย และมูลค่าการไถ่ถอน ซึ่งตราสารหนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ “พันธบัตรรัฐบาล” ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกตราสารหนี้ประเภทนี้ เพื่อให้รัฐบาลได้ระดมเงินจากประชาชนไปใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นตราสารหนี้ระยะยาวและมีความเสี่ยงต่ำ และ “ตั๋วเงินคลัง” คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง มีความเสี่ยงต่ำและมีอายุสั้นกว่าพันธบัตรรัฐบาล คืออายุไม่เกิน 1 ปี และสุดท้าย “หุ้นกู้” ซึ่งจะออกโดยบริษัทเอกชน เพื่อกู้ยืมเงินจากประชาชนไปลงทุน เช่น หุ้นกู้ปูนซิเมนต์ไทย หุ้นกู้ของทรู เป็นต้น

การลงทุนในตราสารหนี้นับทางเลือกที่น่าสนใจทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ไม่ค่อยชอบความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนในหุ้นสามัญ หรือเป็นนักลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น ที่ดิน เพชร พลอย อัญมณีต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งผลตอบแทนที่นักลงทุน จะได้รับจากการถือครองตราสารหนี้ ก็คือ ดอกเบี้ย ซึ่งมักจะได้รับในรูปแบบที่สม่ำเสมอทั้งในแง่ของจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก 6 เดือน หรือทุกปีตามกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ตั้งแต่ตอนต้น ทำให้นักลงทุนสามารถที่จะวางแผนการใช้เงินของตนเองได้ง่าย จึงทำให้นักลงทุนในตราสารหนี้แบกรับความเสี่ยงไม่มากนักเมื่อเทียบกับการลงทุนในรูปแบบอื่นที่ขาดความสม่ำเสมอในการจ่ายผลตอบแทน และเนื่องจากการลงทุนในตราสารหนี้สามารถลงทุนได้หลายประเภทและหลายรูปแบบ ดังนั้นหากมีปัจจัยเสี่ยงใดๆ ที่ทำให้ตราสารหนี้ ตัวใดตัวหนึ่งมีแนวโน้มไปในทางลบก็จะมีการเฉลี่ยกำไรจากตราสารตัวอื่นๆ มาชดเชยการขาดทุนได้ ซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยงได้อีกด้วย

การลงทุนในตราสารหนี้นอกจากจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ แล้ว ยังสามารถเพิ่มการกระจายความเสี่ยงได้ด้วย ยิ่งลงทุนในตราสารหนี้หลายประเภทยิ่งเป็นการเพิ่มการกระจายความเสี่ยงได้มากขึ้น ดังนั้นการลงทุนตราสารหนี้จึงถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง