บันได 5 ขั้นวางแผนการศึกษาบุตร

การวางแผนบริหารจัดการเงินเพื่อลูกนั้น แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรจนโตและค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีขั้นตอนการวางแผนดังรายละเอียดต่อไปนี้shutterstock_226521202

  1. การวางแผนครอบครัว โดยตั้งเป้าหมายจำนวนของลูกที่ต้องการจะมี เป้าหมายของการศึกษา สถานะทางการเงินของครอบครัว งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร กำหนดแผนการเงินเพื่อการศึกษา วิธีการออมและการลงทุนที่เหมาะสม
  2. เตรียมค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตั้งแต่ตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ ค่าตรวจและค่ายาต่าง ๆ จนถึงคลอดบุตร การคำนวณค่าใช้จ่ายส่วนนี้ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลที่เลือกฝากครรภ์และทำคลอด อาจเริ่มต้นตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท
  3. หลังคลอดบุตรแล้ว ค่าใช้จ่ายที่ตามมาคือ ค่าของใช้ประจำวัน ค่านม ค่าพี่เลี้ยงเด็ก ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ อาจเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ซึ่งถือว่ามากทีเดียว หากไม่เก็บออมไว้ล่วงหน้า ลำพังเงินเดือนอาจต้องใช้กันอย่างกระเหม็ดกระแหม่ หากมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในช่วงเวลาอาจต้องแก้ปัญหาด้วยการกู้หนี้ยืมสิน ดังนั้นไม่ควรละเลยในการวางแผน จำเป็นต้องมีเงินเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายเหล่านี้ อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
  4. แผนการศึกษาบุตรหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามอายุ รวมระยะเวลาของการศึกษาต้องดูแลส่งเสียให้เรียน 16-18 ปี พ่อแม่ต้องการให้ลูกศึกษาในระดับสูงสุด การเลือกสถานศึกษามีความสำคัญในส่วนนี้ ค่าเล่าเรียนระหว่างโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนนานาชาติมีช่องว่างต่างกันมาก หากไม่ใช่คนมีฐานะดีนัก ควรเลือกโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน และมีค่าใช้จ่ายพอเหมาะกับรายได้ของครอบครัว ให้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาของบุตรทุกคน หากขาดการวางแผนที่ดีอาจส่งผลกระทบต่อแผนชีวิตของครอบครัวและแผนการศึกษาของลูกได้
  5. พ่อแม่ควรแยกบัญชีการออมเพื่อการศึกษาบุตร เพื่อให้บริหารจัดการง่ายขึ้นชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ทางเลือกหนึ่งคือทำประกันแบบสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตร เพื่อรับประกันการศึกษาของลูกในอนาคต เริ่มทำได้ตั้งแต่บุตรมีอายุ 1 เดือน ซึ่งจะทยอยให้ผลตอบแทนคืนตั้งแต่เข้าชั้นประถมต้นไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยลดภาระในการตระเตรียมค่าใช้จ่าย ถ้าทุนประกันครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษาที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ เด็กจะได้รับผลประโยชน์เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นช่วงอายุตามที่ระบุในกรมธรรม์

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาของบุตรตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบปริญญาตรีมีรายละเอียดแตกต่างกัน ในปัจจุบันระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล ค่าใช้จ่ายเน้นในส่วนของการเพิ่มทักษะต่าง ๆ ให้กับลูก หากเข้าเรียนระดับอนุบาลในโรงเรียนเอกชนมีค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ประมาณ 3 แสนบาท ช่วงประถมจนถึงมัธยมเรียนโรงเรียนเอกชน จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 8 แสนบาท ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง โดยระดับปริญญาตรีเรียนภาคอินเตอร์มีค่าใช้จ่ายประมาณ 6 แสนบาท

การวางแผนทางการเงินที่ดี ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าเสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ก็จะยิ่งสูงขึ้น ควรคิดวางแผนการออมอย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยให้ครอบครัววางแผนการใช้เงินได้อย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายชีวิตได้