ออมเงินวันนี้ วัยเกษียณมั่งคั่ง

shutterstock_256707178ไม่ว่าใครก็ย่อมปรารถนาวัยเกษียณแสนสุข มีเงินพอใช้จ่าย สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและเป็นช่วงเวลาที่สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความสุขของตนเองได้เต็มที่ ในความเป็นจริงชีวิตวัยเกษียณจำเป็นต้องมีเงินมากพอใช้จ่ายโดยไม่เป็นภาระของลูกหลาน บางคนอาจมองว่ากว่าจะเกษียณยังอีกนานไว้อายุ 51 ปีค่อยเริ่มออมก็ได้ ซึ่งเท่ากับ ณ เวลานั้นต้องออมเงินปีละ 75,000 บาท หรือเฉลี่ย 6,300 บาทต่อเดือน เพื่อให้ได้เงินจำนวน 1 ล้านบาทซึ่งมีดอกเบี้ยแค่ 240,000 บาท ในทางตรงกันข้ามถ้าเริ่มออมเงินตั้งแต่อายุ 31 ปีเพียงเดือนละ 1,250 บาท หรือปีละ 15,000 บาท ก็จะได้เงิน 1 ล้านบาทตอนอายุ 60 ปีเหมือนกัน แต่สัดส่วนเงินออมคือ 450,000 บาทและดอกเบี้ยมากถึง 600,000 บาท ทั้ง ๆ ที่สมมุติฐานคืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากคงที่เท่ากัน 5% ต่อปีตลอดช่วงเวลาเหมือนกัน

การวางแผนเงินออมต้อนรับวัยเกษียณทำได้ 2 วิธีคือ ประการแรก การใช้เงินออมเพื่อค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ สมมุติว่าชีวิตหลังเกษียณน่าจะใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 25,000 บาทต่อเดือน และคาดการณ์ว่าน่าจะมีอายุยืนถึง 80 ปี ยอดเงินสำหรับใช้ในวัยเกษียณก็คือ 6 ล้านบาท โดยใช้สูตรสมการจาก ค่าใช้จ่ายต่อเดือนคูณ 12 เดือนและคูณจำนวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ หรือ25000*12*20 นั่นเอง ซึ่งเป็นหลักคิดแบบค่อย ๆ ใช้เงินต้นจนหมด ประการที่สอง การนำดอกผลจากการออม หรือการลงทุนมาใช้หลังเกษียณ สมมุติว่าค่าใช้จ่ายหลังเกษียณคือ 25,000 บาท

ในขณะที่อัตราการตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 6 ต่อปี ดังนั้น จำนวนเงินที่ต้องสะสมก่อนถึงวัยเกษียณคือ 5 ล้านบาท โดยคิดจากสมการ ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณต่อเดือนคูณ 12 เดือนและหารด้วยอัตราร้อยละของการตอบแทนจากการลงทุนต่อปี หรือ 25000*12/0.06 ซึ่งลักษณะแนวคิดนี้เงินต้นจะยังคงอยู่และออกผลดอกเบี้ยต่อไป อย่างไรก็ตาม ในช่วงวัยเกษียณควรใช้จ่ายโดยคงเงินในบัญชีขั้นต่ำประมาณ 2 – 6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือนเผื่อไว้สำหรับเหตุฉุกเฉิน และยังคงต้องฝากเงินเป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยแบ่งช่วงเวลาให้เหลื่อมกันจะได้ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและสามารถต่อยอดผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินออมทรัพย์ทั่ว ๆ ไป หรือถ้ามีเงินที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้จ่าย ก็ให้ไปลงทุนเพิ่มในพันธบัตรรัฐบาลให้ผลตอบแทนที่มั่นคงทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว

ดังนั้น ถ้าวันนี้ยังอยู่ในวัยทำงานก็ควรปันเงินมาออมอย่างน้อย 10% สำหรับวัยเกษียณที่มั่งคั่งทางการเงิน ถ้ารายได้สูงขึ้นก็ออมมากขึ้นและ อย่าเบิกมาใช้จ่ายก่อนวัยเกษียณเด็ดขาด นอกจากนี้ยังควรแบ่งเงินออมไปลงทุนตามความเสี่ยงที่รับไหวเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย